algemene voorwaarden

Op alle overeenkomsten met Stichting Blijdeheidekat zijn onderstaande algemene voorwaarden van toepassing.

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET AANGAAN VAN OVEREENKOMSTEN MET Of VIA STICHTING BLIJDEHEIDEKAT

Artikel 1 definities en algemeen
Artikel 2 informatie, speciale wensen, kortingsacties en annuleringsverzekering
Artikel 3 totstandkoming overeenkomst
Artikel 4 prijzen en betalingen
Artikel 5 waardecheques
Artikel 6 tickets
Artikel 7 afgelaste of verschoven evenementen
Artikel 8 aansprakelijkheid
Artikel 9 intellectuele eigendomsrechten
Artikel 10 diversen
Artikel 11 toepasselijk recht en bevoegde rechter

Artikel 1 definities en algemeen
1.1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden;
Arrangement(en): een aanvullend aanbod van een samenwerkingspartner van st. Blijdeheidekat, waarvoor st. Blijdeheidekat bemiddelt;
Evenement: de publieke of besloten gebeurtenis waarbij, bij wijze van voorbeeld, maar niet uitsluitend, een voorstelling van artistieke en/of sportieve aard wordt opgevoerd, zijnde een vrijetijdsbesteding op een bepaalde datum, waaronder, doch niet beperkt tot, een musical-, theater-, toneel- of muziekvoorstelling, een concert, filmvertoning, show of een sportevenement;
St. Blijdeheidekat: Stichting Blijdeheidekat, gevestigd te (8043 CR) Zwolle aan Beeldsnijdersstraat 93 en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 72264691; Let op: St. Blijdeheidekat treedt op als verkopende partij van de tickets en in voorkomend geval ook als Organisator.
Klant: de partij die de reservering bij St. Blijdeheidekat plaatst;
Locatie: de plaats waar het evenement plaatsvindt;
Organisator: de partij die verantwoordelijk is voor de organisatie van het evenement;
Overeenkomst: de overeenkomst tussen de klant en de organisator of de aanbieder van een arrangement met betrekking tot het verschaffen van toegang tot een evenement of een arrangement;
Ticket: het elektronische (ook wel “e-Ticket” of “Ticketdirect”) of papieren toegangsbewijs tot een evenement;
Website: www.blijdeheidekat.nl en www.gevoelvanvrijheid.nl

Tickethouder: Degene die middels een ticket toegang krijgt tot het evenement

1.2 De onderhavige Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen, rechtsbetrekkingen en Overeenkomsten waarbij stichting Blijdeheidekat producten of diensten van welke aard dan ook aan Klant aanbiedt en/of levert. Ook indien deze diensten of producten niet nader omschreven zijn in deze Algemene voorwaarden. Van deze Algemene voorwaarden kan alleen schriftelijk worden afgeweken. De toepasselijkheid van voorwaarden van de Klant wijst st. Blijdeheidekat uitdrukkelijk van de hand.

1.3 De Klant maakt een reservering bij st. Blijdeheidekat. St. Blijdeheidekat brengt dan een Overeenkomst tot stand tussen de Klant en de Organisator van het door de Klant gekozen Evenement respectievelijk de aanbieder van het Arrangement.

1.4 Op deze Overeenkomst zijn (eveneens) van toepassing de algemene voorwaarden van de Organisator, alsmede de algemene voorwaarden van de houders van de Locaties of de samenwerkingspartners. Afschriften van deze algemene voorwaarden kunnen bij de Organisator en/of houder van de Locatie of de samenwerkingspartners worden verkregen. Bij strijdigheid tussen de algemene voorwaarden prevaleren de Algemene voorwaarden van st. Blijdeheidekat.

1.5 St. Blijdeheidekat is niet aansprakelijk voor de juiste uitvoering van de via haar gereserveerde diensten/producten/Arrangementen indien zijzelf niet optreedt als Organisator. St. Blijdeheidekat is uiteraard wel verantwoordelijk voor een zorgvuldige uitvoering van de door haar zelf verleende diensten, zoals voor de correcte afhandeling van de reservering.

Artikel 2 Informatie, speciale wensen, kortingsacties en annuleringsverzekering
2.1 Alle aanbiedingen, daaronder begrepen advertenties en prijslijsten en alle informatie over een Evenement en de beschikbaarheid van Tickets daarvoor, alsmede over de Arrangementen, welke door st. Blijdeheidekat aan de Klant worden verstrekt, worden te allen tijde vrijblijvend en onder voorbehoud verstrekt.

2.2 Indien de Klant met betrekking tot Tickets speciale wensen heeft, zoals bijvoorbeeld (niet uitsluitend) rolstoelplaatsen en/of begeleiding van SOHO-honden, kan de reservering alleen telefonisch plaatsvinden. De Klant dient bij de telefonische reservering uitdrukkelijk de wensen bekend te maken. St. Blijdeheidekat kan geen garantie geven dat aan de speciale wensen tegemoet kan worden gekomen.

2.3 Indien de Klant een beroep wil doen op een kortingsactie, in welke vorm dan ook, kan de reservering uitsluitend telefonisch plaatsvinden, tenzij in de uitingsvorm van de betreffende actie nadrukkelijk is aangegeven dat de kortingsactie ook internetreserveringen betreffen. De Klant dient bij aanvang van het telefoongesprek aan te geven gebruik te willen maken van een bepaalde kortingsactie.

2.4 St. Blijdeheidekat biedt niet de mogelijkheid om een annuleringsverzekering af te sluiten ter verzekering van het annuleringsrisico voor de aan de Klant verkochte Tickets op grond van de tussen de Klant en de Organisator tot stand gekomen Overeenkomst. Dit risico ligt volledig bij de klant.

Artikel 3 Totstandkoming overeenkomst
3.1 De Klant dient, voordat hij de (online) reservering bevestigt, de reservering te controleren.

3.2 De Klant zal de voor het sluiten van de Overeenkomst en de uitvoering daarvan benodigde gegevens verstrekken. De Klant dient bij het reserveren altijd het juiste (e-mail)adres te verstrekken. Indien de Klant in deze informatieplicht tekortschiet, komen de eventuele daaruit voortvloeiende negatieve (financiële) gevolgen voor rekening van de Klant.

3.3 Indien st. Blijdeheidekat twijfelt aan de juistheid van de door de Klant verstrekte (betaal)gegevens, kan st. Blijdeheidekat contact met de Klant opnemen. Indien st. Blijdeheidekat de Klant niet kan bereiken en de gegevens daardoor niet kan controleren, kan st. Blijdeheidekat de reservering annuleren en de Tickets verkopen aan een andere Klant. Indien st. blijdeheidekat twijfelt aan de juistheid van de gegevens of het door de Klant gebruikte betaalmiddel, heeft st. Blijdeheidekat het recht om de reservering te annuleren. st. Blijdeheidekat zal zich inspannen om de Klant in voornoemde gevallen te informeren.

3.4 Iedere Overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de desbetreffende producten en diensten.

3.5 De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat st. Blijdeheidekat, na reservering op de website of telefonisch, de desbetreffende betaling heeft ontvangen. Het herroepingsrecht volgens de richtlijn 2011/83/EU is niet van toepassing. Annuleren is niet mogelijk.

Artikel 4 Prijzen en betalingen
4.1 De kosten van een Ticket zijn opgebouwd uit (I) entreekosten en eventueel (II) bijkomende kosten, zoals de bespreekkosten die per Ticket in rekening worden gebracht en de transactiekosten die eenmalig per reservering in rekening worden gebracht.

4.2 De Klant betaalt voor de gereserveerde producten of diensten de in de Overeenkomst vermelde prijs. Betaling vindt plaats op de op de website, telefonisch of per email aangegeven wijze en binnen de aangegeven termijn.

4.3 Indien de Klant de verschuldigde bedragen niet tijdig heeft betaald, is over het openstaande bedrag, zonder dat hiervoor een aanmaning of ingebrekestelling nodig is, wettelijke rente verschuldigd. Indien de Klant na aanmaning en/of ingebrekestelling de vordering niet voldoet, kan st. Blijdeheidekat de vordering uit handen geven, in welk geval de Klant naast het dan verschuldigde bedrag tevens gehouden is tot vergoeding van gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.

4.4 St. Blijdeheidekat zal de reservering laten vervallen indien de Klant de betaling niet binnen de aangegeven termijn heeft verricht.

4.5 St. Blijdeheidekat zal de Tickets aan de Klant verstrekken, zodra deze door de Organisator beschikbaar zijn gesteld. De Klant dient deze te controleren op juistheid. Indien de Klant de Tickets niet binnen 2 dagen na reservering heeft ontvangen, dient de Klant contact op te nemen met st. Blijdeheidekat

4.6 De Tickets zullen pas na volledige betaling aan de Klant worden verstrekt.

4.7 Tickets worden niet teruggenomen en er vindt geen restitutie plaats.

Artikel 5 Waardecheques
5.1 Betaling door de Klant met waardecheques/cadeaubonnen is niet mogelijk.   Kortingspassen of 65+ passen geven geen recht op korting op de aangegeven ticketprijs.

Artikel 6 Tickets
6.1 De door st. Blijdeheidekat gedistribueerde Tickets blijven eigendom van de Organisator en worden aan de Klant geleverd onder de voorwaarden dat het zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Organisator en/of st. Blijdeheidekat niet is toegestaan I) de Tickets door te verkopen aan derden dan wel op enige andere wijze op commerciële wijze direct of indirect aan derden te verstrekken en II) Tickets in commerciële uitingen -op welke wijze dan ook- aan te bieden dan wel daarin op andere wijze te refereren naar de Tickets.

6.2 Indien de in lid één van dit artikel genoemde situatie zich voordoet, zal st. Blijdeheidekat en/of de Organisator de Tickets ongeldig maken. Houders van die Tickets zal de toegang tot het Evenement worden ontzegd, zonder recht op schadevergoeding.

6.3 St. Blijdeheidekat behoudt zich het recht voor om, in het geval er bij Evenementen een maximum is gesteld aan het aantal te reserveren Tickets, reserveringen die het maximum overschrijden te annuleren.

6.4 Alleen een volledig, leesbaar en intact Ticket geeft toegang tot een Evenement.

6.5 Ten aanzien van een elektronisch toegezonden Ticket geldt dat de Klant het Ticket, door middel van software die nodig is voor het openen en afdrukken van PDF bestanden en een daartoe geschikte printer, op een wit vel papier, formaat DIN A4, dient af te drukken.

6.6 Alleen de houder van het Ticket die dit als eerste toont bij aanvang van het Evenement krijgt toegang.

Artikel 7 Afgelaste of verschoven Evenementen
7.1 St. Blijdeheidekat is als aanbieder van Tickets niet aansprakelijk voor vergoeding of restitutie van entreegelden bij een eventuele annulering van een Evenement door de Organisator, dan wel door de houder van de Locatie of het Arrangement. Let op:Indien st. Blijdeheidekat zelf als Organisator optreedt, vergoedt zij aan de Klant geen entreegelden, bespreekkosten en transactiekosten wanneer haar evenement door welke reden dan ook geheel of gedeeltelijk niet plaatsvindt. Evenmin vergoedt st. Blijdeheidekat overige direct of indirect gemaakte (on)kosten en /of uitgaven aan klant en/of tickethouder.

st. Blijdeheidekat is de organisator van het evenement ‘Het gevoel van vrijheid’

7.2 Indien en voor zover een andere Organisator dan st. Blijdeheidekat besluit tot restitutie van entreegelden en de Organisator hiervoor St. Blijdeheidekat inschakelt, zal restitutie van entreegelden die aantoonbaar aan st. Blijdeheidekat zijn voldaan kunnen plaatsvinden via St. Blijdeheidekat. Bij aankoop via een door st. Blijdeheidekat geautoriseerd (voor-)verkoopadres geschiedt restitutie alsdan via die partij.

7.3 St. Blijdeheidekat zal in geen enkel geval gehouden zijn meer te vergoeden dan de entreegelden. Dit houdt onder meer in dat kosten die de Klant heeft betaald voor de door Organisator of namens Organisator door st. Blijdeheidekat verleende diensten, zoals bespreekkosten en transactiekosten, of voor het Arrangement, nimmer worden vergoed. St. Blijdeheidekat aanvaardt in zodanig geval geen aansprakelijkheid voor eventuele overige direct of indirect gemaakte (on)kosten en/of uitgaven.

Artikel 8 Aansprakelijkheid
8.1 Met uitzondering van de overige aansprakelijkheidsbepalingen in deze Algemene voorwaarden is de aansprakelijkheid van st. Blijdeheidekat wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming, dan wel wegens onrechtmatige daad, beperkt tot vergoeding van directe schade tot ten hoogste het bedrag dat op grond van de desbetreffende Overeenkomst aan de Klant in rekening is of kan worden gebracht, tenzij de schade het gevolg is van opzet/grove schuld van st. Blijdeheidekat of haar ondergeschikten.

8.2 De aansprakelijkheid van st. Blijdeheidekat wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst ontstaat slechts wanneer st. Blijdeheidekat schriftelijk en deugdelijk in gebreke is gesteld en een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming wordt gesteld en st. Blijdeheidekat vervolgens ook na die termijn toerekenbaar tekort blijft schieten.

8.3 St. Blijdeheidekat kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor schade ten gevolge van dood, letsel, ongevallen, kwetsing, verlies, beschadiging of diefstal veroorzaakt aan Klant of tickethouder van het ticket tijdens of ten gevolge van een bezoek aan het Evenement, Locatie of Arrangement.

8.4 St. Blijdeheidekat aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade aan, misbruik van of verlies van Tickets. Bij verlies, misbruik of diefstal kan de Klant geen aanspraak maken op een vervangend Ticket.

8.5 St. Blijdeheidekat aanvaardt geen aansprakelijkheid bij vertraging, het niet of onjuist afleveren van Tickets, indien die vertraging of het niet of onjuist afleveren niet kan worden toegerekend aan st. Blijdeheidekat.

Artikel 9 Intellectuele eigendomsrechten
9.1Alle rechten van intellectueel eigendom met betrekking tot naam, beeldmerk, eventuele tekst en (reclame)muziek van st. Blijdeheidekat, berusten bij st. Blijdeheidekat. Het is de Klant niet toegestaan deze direct of indirect openbaar te (doen) maken en/of te verveelvoudigen of anderszins te gebruiken of hierbij aan te haken, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming.

Artikel 10 Diversen
10.1 Het is bij een Evenement niet toegestaan om foto-, film- of andere opnameapparatuur, (alcoholhoudende)dranken, drugs, glaswerk, plastic flessen, blik, vuurwerk, wapens of enig ander gevaarlijk geacht voorwerp mee te nemen naar de Locatie.

10.2 De Organisator en de houder van de Locatie behouden zich te allen tijde het recht voor om de bezoeker van het Evenement bij het betreden van de Locatie te (laten) fouilleren. Indien er ongeoorloofde voorwerpen worden aangetroffen kunnen deze ofwel op grond van art. 27 Sr. ofwel na toestemming van de Klant in beslag genomen worden. Aan degenen die geen medewerking verlenen aan voornoemde fouillering dan wel aan het in beslag nemen van ongeoorloofde voorwerpen kan de toegang tot de Locatie / het Evenement worden geweigerd, zonder restitutie van enig bedrag.

10.3 De Organisator en houder van de Locatie kunnen bezoekers de toegang tot het Evenement / de Locatie weigeren, indien en voor zover zou blijken dat het Ticket niet rechtstreeks is verkregen via St. Blijdeheidekat of via andere door st. Blijdeheidekat geautoriseerde (voor)verkoopadressen.

10.4 De Klant dient zich te allen tijde te houden aan de door de Organisator en houder van de Locatie opgestelde geldende gedragsregels met betrekking tot het Evenement waarvoor st. Blijdeheidekat de Tickets levert. Sowieso is het jongeren met een leeftijd beneden de 18 jaar niet toegestaan om alcohol bij zich te hebben of te nuttigen.

10.5 Klanten die te laat bij het Evenement arriveren, worden toegelaten tijdens geschikte momenten gedurende het Evenement. Toegang wordt niet gegarandeerd.

10.6 De Organisator en de houder van de Locatie kunnen beeld- en geluidsopnamen (doen) maken. De Klant verklaart zich bekend en akkoord met het voorgaande en doet reeds nu afstand van het recht zich te verzetten tegen gebruikmaking van zijn portret/gelijkenis in het kader van de openbaarmaking en verveelvoudiging van genoemde opnamen.

10.7 Indien enig artikel in de Algemene voorwaarden of enig onderdeel van de Overeenkomst op een moment nietig mocht zijn, dan wel vernietigd mocht worden, dan blijven de Algemene voorwaarden of de Overeenkomst voor het overige in stand en zal de nietige/vernietigde bepaling worden vervangen door een door st. Blijdeheidekat vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

10.8 Aanvullingen of wijzigingen van de Overeenkomst c.q. deze Algemene voorwaarden kunnen slechts schriftelijk geschieden.

10.9 Eventuele klachten van Klanten naar aanleiding van een door st. Blijdeheidekat geleverde dienst dienen schriftelijk te worden gemeld aan st. Blijdeheidekat, die zorg draagt voor afhandeling binnen een redelijke termijn die de duur van zes weken na datum postzegel/email niet zal overschrijden.

Artikel 11 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
11.1 Op de Overeenkomst en deze Algemene voorwaarden is alleen Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van regels van internationaal privaatrecht.

11.2 Geschillen naar aanleiding van de Overeenkomst en/of de Algemene voorwaarden zullen in eerste instantie worden gebracht voor de bevoegde rechter.